Pozdravljeni na spletni strani Odvetniške družbe MPJ

CIVILNO PRAVO

 • Pravno svetovanje in zastopanje v vseh civilnih postopkih (pravdni postopek, nepravdni postopek, vzpostavitev etažne lastnine..)
 • Odškodninsko pravo (odškodninski zahtevki iz nezgod pri delu, prometnih nezgod, zdravniških napak...)
 • Dedno pravo (zastopanje in pravno svetovanje v zapuščinskih postopkih, sestava oporok, dednih izjav)
 • Izvršilno pravo (predlog za izvršbo na podlagi verodostojne lisitne in drugih izvršilnih naslovov, ugovor zoper sklep o izvršbi, ugovor tretjega, predlog za izdajo predhodnih in začasnih odredb ter ugovore zoper njih, ugotavljanje premoženjskega stanja dolžnikov)
 • Stvarno pravo (sosedski spori, služnost, lastninski in posestni spori)

DRUŽINSKO PRAVO

 • pravno svetovanje in zastopanje pri razvezah zakonske zveze,
 • sestava predlogov za sporazumno razvezo in razveznih tožb,
 • pravno svetovanje in zastopanje pri razdelitvi skupnega premoženja,
 • pravno svetovanje in zastopanje pri uveljavljanju preživnin,
 • pravno svetovanje in zastopanje pri dodelitvi in stikih z otroki.

KAZENSKO PRAVO

 • pravno svetovanje in zastopanje v predkazenskih postopkih (na policiji, v fazi preiskave)
 • pravno svetovanje in zastopanje obdolžencev, oškodovancev, mladoletnih oškodovancev, oškodovancev kot tožilcev in zasebnih tožilcev
 • sestava vlog, premoženjskopravnih zahtevkov in kazenskih ovadb, odškodninskih zahtevkov zaradi neupravičenega odvzema prostosti
 • pravno svetovanje in zastopanje nudimo fizičnim in pravnim osebam

DELOVNO PRAVO

 • pravno svetovanje delavcem in delodajalcem glede uveljavljanja pravic s področja delovnega prava;
 • pravno svetovanje in zastopanje delavcev (prenehanje delovnega razmerja, disciplinski postopki, kršitve drugih pravic iz delovnega razmerja, denarni zahtevki,  varstvo pri odpovedi pogodb, svetovanje pri sklepanju pogodb);
 • pravno svetovanje in zastopanje delodajalcev (priprava splošnih in posamičnih aktov, disciplinski postopki, redne in izredne odpovedi, svetovanje v delovnopravnih zadevah, sestava pogodb o zaposlitvi,);
 • uveljavljanje pravic (zavarovanje za primer brezposelnosti, invalidsko zavarovanje zdravstveno zavarovanje, socialno – varstvene dajatve);
 • pravno zastopanje delodajalcev in delavcev v individualnih delovnih sporih (spori o sklenitvi, obstoju, trajanju in prenehanju delovnega razmerja)

 

PREKRŠKOVNO PRAVO

 • Pravno svetovanje in zastopanje v prekrškovnem postopku 
 • Preučitev možnosti vložitve pravnih sredstev zoper plačilne naloge ali druge odločbe državnih in občinskih prekrškovnih organov
 • Sestava pisnega zagovora obdolženca
 • Priprava zahtev za sodno varstvo zoper plačilne naloge in pritožbe, ugovorov ter drugih vlog v postopku o prekršku na področju vseh vrst prekrškov

GOSPODARSKO PRAVO

 • Pravno svetovanje in zastopanje vsem pravnoorganizacijskim oblikam gospodarskih družb;
 • Pravno svetovanje in zastopanje pri sestavi in sklepanju pogodb gospodarskega prava (gradbene pogodbe, asignacijske pogodbe, pogodbe o prenosu poslovnih deležev, pogodbe o poslovnem sodelovanju, druge gospodarske pogodbe…);
 • pravno svetovanje in zastopanje v sodnih gospodarskih sporih
 • svetovanje in zastopanje v sporih intelektualne lastnine (modeli, znamke, patenti...);
 • pravno svetovanje in zastopanje v dolžniških-upniško razmerjih;
 • pravno svetovanje in zastopanje v vseh statusnih spremembah gospodarskih družb;
 • pravno svetovanje in zastopanje v stečajnih postopkih, postopkih prisilne poravnave in likvidacije


INSOLVENČNO PRAVO

 • urejanje prijav terjatev v stečajne postopke in postopke prisilne poravnave
 • ščitimo interese naših strank – upnikov v stečajnih postopkih
 • dolžnikom, ki jim grozi stečaj, svetujemo, kako na zakonit način zaščititi svoje osebno premoženje ter kako lahko njihovi družinski člani ločijo svoje premoženje in se izognejo odgovornosti za tuje dolgove,
 • priprava dokumentov za začetek postopka stečaja za gospodarske subjekt (družbe, s.p.)
 • priprava dokumentov za začetek postopka stečaja za fizične osebe
 • priprava dokumentov za podajo predloga za odpust obveznosti fizičnim osebam
 • priprava dokumentov za začetek postopa prisilne poravnave za gospodarske subjekt (družbe, s.p.)
 • svetovanje glede finančnega prestrukturiranja podjetja
 • pravna podpora za finančno prestrukturiranje družb

 

POGODBENO PRAVO

 • priprava vseh vrst pogodb,
 • priprava vseh vrst aneksov k pogodbam,
 • pregled vseh vrst pogodb in priprava predlogov za popravke takih pogodb ter opozarjanje na morebitna dvoumna določila v pogodbah,
 • pravno svetovanje v primeru kršitev pogodbe s strani druge pogodbene stranke,
 • priprava različnih opominov zaradi kršitev pogodbe, odpovedi pogodbe ter priprava različnih zahtevkov na izpolnitev pogodbe,
 • priprava zahtevkov in tožb zaradi neizvrševanja pogodb ali izvrševanja pogodb z napako,
 • priprava pisnih pravnih mnenj v zvezi z vprašanji s področja pogodbenega prava (skupaj z določbami veljavne zakonodaje in stališči sodne prakse).

 

UPRAVNO PRAVO

 • pravno svetovanje in zastopanje v vseh vrstah upravnih postopkov pred raznimi upravnimi organi (postopki v zvezi s pridobivanjem oblastnih dovoljenj za gradnjo, postopki javnih naročil, inšpekcijski postopki,  ...),
 • pravno svetovanje in zastopanje v postopkih pred Upravnim sodiščem RS,
 • pravno svetovanje in zastopanje v upravnem sporu. 

MEDIACIJA

Mediacija ali posredovanje v sporu je proces, ki ga usmerja mediator in v katerega se strani, ki imata določeno sporno vprašanje/ področje, vključita prostovoljno z namenom iskanja rešitve, ki bi bila sprejemljiva za obe strani. Prednost mediacije je v učinkovitosti, nizkih stroških, visoki stopnji uspešnosti in obojestranski sprejemljivosti rešitve.

Mediacijski postopek Vam nudi:

 • hitro in sporazumno rešitev spora
 • nizki stroški
 • rešitev je dosežena v obliki sporazuma ali sodne poravnave med strankami, pri čemer imajo stranke možnost sooblikovanja rešitve ter aktivnega sodelovanja
 • rešitev je pravno veljavna takoj po podpisu sporazuma
 • postopek je prostovoljen in zaupen.